Lisia Góra, dnia 31 marca 2017 roku

 

Regulamin Aplikacji Mobilnej ENDOMOTO


Niniejszy regulamin został opublikowany w dniu 31 marca 2017 roku i obowiązuje wszystkich nowych użytkowników aplikacji ENDOMOTO, zgodnie z przedstawionymi poniżej warunkami.

§ 1
Definicje Regulaminu

 1. 1.Aplikacja – oznacza oprogramowanie stworzone i dostarczane przez Usługodawcę, instalowane w pamięci Urządzenia mobilnego, stanowiące część usługi, która w połączeniu z Urządzeniem ENDOMOTO zainstalowanym w samochodzie Użytkownika, pozwala na prezentowanie danych takich jak: (i) czy jest zabezpieczony (zamknięte drzwi, uruchomiony alarm, konieczność wymiany oleju itd…), (ii) przypominanie o przeglądzie i ubezpieczeniu, (iii) wzywanie serwisu lub assistance, (iv) opłaty za parking (współpraca z aplikacją MobiParking – SkyCash), (v) powiadomienia, o włamaniu do samochodu, (vi) dane geolokalizacyjne. 

 2. 2.Aplikacja zewnętrzna – stworzone przez Usługodawcę lub podmiot trzeci odrębne oprogramowanie, umożliwiające Użytkownikowi dostęp do swoich funkcji i funkcjonalności za pośrednictwem Aplikacji zgodnie z odrębnym regulaminem świadczenia usług. 

 3. 3.Działania Zabronione - to (i) korzystanie z Aplikacji w sposób, który może zakłócać uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć ich działanie, bądź ograniczyć lub uniemożliwić do nich dostęp dla innych Użytkowników, (ii) korzystanie z robotów lub innych rozwiązań technicznych niepochodzących od Usługodawcy, w celu uzyskania bezprawnego dostępu do Aplikacji, bądź jakichkolwiek danych, (iii) stosowanie oprogramowania typu spyware, (iv) stosowanie tzw. phishingu (v) używanie lub próby użycia Konta innego Użytkownika, (vi) używanie tzw. złośliwego oprogramowania, (vii) dostarczanie niezamówionej informacji handlowej (spam), (viii) kupno, sprzedaż, najem, użyczenie Konta Użytkownika bądź dostępu do Konta bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy. 

 4. 4.Hasło - ciąg znaków, który jest konieczny do udostępnienia Użytkownikowi Konta, ustalany przez Użytkownika podczas Rejestracji Konta w Aplikacji lub poprzez zmianę dotychczasowego Hasła. 

 5. 5.Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2017.459 z dnia 2017.03.02). 

 6. 6.Konto - spersonalizowana witryna w Aplikacji, zawierającą profil Użytkownika, umożliwiającą korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji. 

 7. 7.Licencjodawca; Usługodawca; Twórca aplikacji; – SOFTCOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Lisiej Górze przy ul. W. Witosa 64A, 33-140 Lisia Góra, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem 0000429357 w Sadzie  Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, NIP: 8733250010, REGON: 122633452, kapitał zakładowy: 349.100,00 złotych. 

 8. 8.Login - ustalany samodzielnie przez Użytkownika ciąg znaków będących adresem email Użytkownika za pomocą którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta i Aplikacji. 

 9. 9.Minimalne wymogi sprzętowe - zainstalowany system operacyjny IOS w wersji 7 lub wyższej; lub zainstalowany system operacyjny Android w wersji 4.4+. lub wyższej; 

 10. 10.Ograniczenie terytorialne - Usługa dostępna jest na terytorium Polski. Usługa współpracuje z systemami GPS i GSM, co oznacza, że może nie być dostępna w krajach innych niż Polska, gdzie rozpowszechnione są inne systemy nawigacyjne niż wyżej wymieniony i bez wykupionego pakietu roamingowego dostępnego na stronie www.endomoto.pl. 

 11. 11.Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2016.1489 z dnia 2016.09.16). 

 12. 12.Regulamin – niniejszy dokument regulujący zasady korzystania z aplikacji ENDOMOTO. 

 13. 13.Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na podstawie niniejszego Regulaminu, będąca usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, polegająca na wysyłaniu danych, w tym danych o geolokalizacji samochodu; dane generowane w ramach Usługi używane są przez Usługodawcę na potrzeby świadczenia usługi dostępu do Aplikacji przez Usługobiorców Aplikacji. Usługa nie stanowi usługi telekomunikacyjnej w rozumieniu art. 2 pkt 48 Prawa telekomunikacyjnego, pomimo świadczenia jej przy użyciu urządzenia mobilnego zdolnego do odbioru i przetwarzania sygnału telekomunikacyjnego. 

 14. 14.Usługobiorca; Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna, kupująca samochód od dealera wyposażony w Urządzenie Voyager lub Ecan s 7 instalująca i korzystająca z Aplikacji zainstalowanej na Urządzeniu mobilnym. 

 15. 15.Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016.922 z dnia 2016.06.28). 

 16. 16.Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2016.666 z dnia 2016.05.16). 

 17. 17.Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną  – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeni usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2016.1030 z dnia 2016.07.15). 

 18. 18.Urządzenie mobilne – urządzenie umożliwiające bezprzewodową łączność z siecią telekomunikacyjną, w tym wymianę danych, wyposażone w kartę SIM i numer dostępowy oraz moduł Bluetooth. 

 19. 19.Urządzenie Voyager lub Ecan s7 - urządzenie montowane przez Usługodawcę w samochodzie Usługobiorcy, pozwalające na monitorowanie pojazdu i przesyłanie danych do Urządzenia mobilnego, w tym danych o geolokalizacji.  

 20. 20.Wolne Oprogramowanie (tzw. Oprogramowanie Open Source) oznacza oprogramowanie Open Street Map -  http://www.openstreetmap.org/copyright), których treść zawarta jest w załączonych linkach; 

 21. 21.Własnościowe Oprogramowanie oznacza oprogramowanie, które nie jest Oprogramowaniem Wolnym (tzw. Oprogramowaniem Open Source) oraz będące programem komputerowym w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku ze zm. do którego przysługują Usługodawcy stosowne prawa, lub do których wyłączne prawa mają podmioty trzecie, a ich usługi wykorzystywane są w Aplikacji. 

§ 2
Korzystanie z usług i konta Użytkownika

Zasady Ogólne

 1. 1.Aplikacja dostępna jest wyłącznie Użytkownikom, co oznacza, że osoby nie wypełniające tej definicji, nie mogą instalować, założyć konta i korzystać z usług Usługodawcy. 

 2. 2.Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu - który określa zasady korzystania z Aplikacji i stanowi regulamin usługi świadczonej drogą elektroniczną, zaś korzystanie z Aplikacji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 

 3. 3.Usługodawca dostarcza oprogramowanie w postaci Aplikacji i zapewnia Użytkownikowi możliwość korzystania z Aplikacji zgodnie z przewidzianą opcją. 

 4. 4.Uzyskanie dostępu do niektórych Usług lub korzystanie z nich, może wiązać się z koniecznością utworzenia konta Użytkownika. 

 5. 5.Utworzenie konta wymaga od Użytkownika podania dokładnych, pełnych i zgodnych z prawdą informacji, zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi podczas procesu tworzenia konta i rejestracji. Użytkownik zobowiązany jest aktualizować te informacje w przypadku kiedy przypisane do konta użytkowania informacje utracą status aktualności. W przypadku uraty, bądź kradzieży lub nieupoważnionego wykorzystania konta użytkownika bądź hasła do niego, Użytkownik jest zobowiązany poinformować Usługodawcę, legitymując się prawem do korzystania z konta i żądając nadania nowych dostępów.  

 6. 6.Prawidłowe korzystanie z usług i działanie Aplikacji, uzależnione jest od prawidłowego działania urządzenia Voyager lub Ecan s7 zamontowanego w Samochodzie Użytkownika. Korzystanie z Aplikacji, wiąże się z koniecznością wymiany danych pomiędzy Urządzeniem mobilnym a serwerem Usługodawcy, a także samochodem w którym zainstalowane zostało Urządzenie Voyager lub Ecan s7, oraz serwerem Usługodawcy. 

 7. 7.Instalacja i korzystanie z Aplikacji są odpłatne z wyłączeniem usług telekomunikacyjnych i innych usług świadczonych przez operatora telekomunikacyjnego niezbędnych do Prawidłowego działania Aplikacji, który naliczał będzie opłatę zgodną z zawartą (posiadaną) przez Użytkownika odrębną umową zawartą z operatorem sieci telekomunikacyjnej.  

 8. 8.Prawidłowe działanie Usługi uzależnione jest także od stałej aktualizacji dostępnego oprogramowania Aplikacji. 

 9. 9.Usługodawca ma prawo zgodnie z zasadami wskazanymi w umowie korzystania z Urządzenia Voyager lub Ecan S7, zawiesić świadczenie Usługi na rzecz Użytkownika, na skutek ziszczenia się warunków tam wymienionych.  

 10. 10.W ramach korzystania z Aplikacji zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika w jakiejkolwiek formie treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności treści o charakterze obraźliwym, wulgaryzmów, a także treści mogących naruszać normy społeczne, etyczne lub moralne. Powyższe działania stanowią rażące naruszenie Regulaminu i mogą spowodować podjęcie przez Usługodawcę stosownych działań przewidzianych Regulaminem. 

 11. 11.Użytkownik dostarczając do Aplikacji jakiekolwiek treści bez względu na formę ich wyrażenia (np. materiały fotograficzne, audiowizualne, dźwięk) zobowiązany jest zachować dbałość, by nie naruszały praw osób trzecich. 

 12. 12.Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich, za naruszenie ich praw, w tym w szczególności praw autorskich, praw własności przemysłowej, dóbr osobistych oraz za naruszenie innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także norm społecznych i obyczajowych. 

 13. 13.W Aplikacji Użytkownik może zamieścić swój wizerunek. Zamieszczenie przez Użytkownika swojego wizerunku, jest równoznaczne z udzieleniem zezwolenia na jego rozpowszechnianie w ramach działania Aplikacji.  

 14. 14.Użytkownik dostarczając jakiekolwiek treści, w tym w szczególności swój wizerunek przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że są one dostępne bez ograniczeń dla innych Użytkowników Aplikacji. Nie jest możliwe ograniczenie dostępności takich treści innym Użytkownikom poprzez dostosowanie ustawień prywatności. 

 15. 15.Zakazane jest podszywanie się pod inne osoby lub podmioty, fotografowanie, nagrywanie lub utrwalanie, rozpowszechnianie lub korzystanie w jakikolwiek inny sposób z wizerunku lub treści dostarczanych do Aplikacji przez innych Użytkowników bez ich wiedzy i zgody. 

 16. 16.Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od jakichkolwiek Działań Zabronionych. 

 17. 17.Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z Aplikacji. 

§ 3
Rejestracja oraz zasady korzystania z konta

 1. 1.Warunkiem uruchomienia Aplikacji, jest przejście procesu Rejestracji i założenie Konta. 

 2. 2.Użytkownik może zarządzać swoimi danymi w zakładce Ustawienia -> Moje dane znajdującej się w menu Aplikacji. 

 3. 3.Użytkownik zobowiązuje się posiadać wyłącznie jedno Konto z możliwością wykorzystywania go do prezentacji danych dowolnej liczby samochodów. 

 4. 4.Użytkownik zobowiązuje się chronić Hasło i Login przed wykorzystaniem przez inne osoby. Użytkownik może zmienić Hasło w każdym czasie po zalogowaniu się na Konto. 

 5. 5.Jeżeli Użytkownik nie pamięta Hasła istnieje możliwość jego odzyskania na ekranie logowania poprzez skorzystanie z opcji "Zapomniałeś hasła?". 

 6. 6.Nowe Hasło zostanie przesłane Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej. 

 7. 7.Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z Konta. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy chęć likwidacji Konta na adres poczty elektronicznej endomoto@endomoto.com. W celu weryfikacji urządzenia Użytkownik podaje: imię i nazwisko, numer seryjny urządzenia i jego token. 

 8. 8.Usługodawca jest uprawniony do samodzielnej likwidacji Konta Użytkownika w przypadku gdy zostanie do tego zobowiązany na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu lub ostatecznego rozstrzygnięcia organów ścigania wydanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto, Usługodawca zastrzega sobie prawo likwidacji Konta Użytkownika w przypadku naruszania przez Użytkownika Regulaminu. 

 9. 9.Usługodawca może za pośrednictwem Aplikacji mobilnej prezentować reklamy. Usługodawca może wykorzystywać dane Usługobiorcy dla marketingu własnych produktów. 

§ 4

Zawarcie umowy

Odstąpienie

 1. 1.Aby uzyskać dostęp do funkcjonalności Aplikacji, należy posiadać aktywną licencję na korzystanie z Aplikacji zgodnie z § 5 . 

 2. 2.Pobranie przez Użytkownika Aplikacji bez licencji, o której mowa w ust. 1 jest równoznaczne z brakiem możliwości korzystania z funkcji wyświetlanych w Aplikacji. 

 3. 3.Rozpoczęcie świadczenia usługi dostępu do Aplikacji, następuje po pobraniu Aplikacji, utworzeniu konta, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi i utratę prawa odstąpienia od umowy. 

 4. 4.Użytkownik nie może odstąpić od umowy: (i) o świadczenie usług, jeżeli wyraził zgodę, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, jeżeli został poinformowany o tym przed rozpoczęciem świadczenia, (ii) o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

 

§ 5

Licencja

 1. 1.W zakresie w jakim Aplikacja stanowi Wolne Oprogramowanie zasady eksploatacji Wolnego Oprogramowania określają stosowne licencje Wolnego Oprogramowania, których treść (na dzień ogłoszenia Regulaminu) znajduje się pod linkami zamieszczonymi w § 1 ust. 20). 

 2. 2.W zakresie w jakim Aplikacja stanowi Własnościowe Oprogramowanie Usługodawcy, Usługodawca udziela Użytkownikowi niewyłącznej licencji na 3lata licząc od dnia zakupu samochodu od dealera wraz z zamontowanym Urządzeniem Voyager lub Ecan s7 (wraz z wszelkimi jego aktualizacjami i modyfikacjami dostarczonymi w okresie obowiązywania umowy o świadczenie usługi dostępu do Aplikacji). Dalsze korzystanie z aplikacji wymagać będzie wykupienia licencji na korzystanie z aplikacji podanej na stronie www.endomoto.com w cenie proponowanej przez Usługodawcę w dniu złożenia zamówienia.  

 3. 3.W zakresie w jakim Aplikacja stanowi Własnościowe Oprogramowanie podmiotów innych niż Usługodawca, Usługodawca nie udziela Użytkownikowi licencji, zaś licencja na używanie przyznawana jest zgodnie z regulaminami takich Aplikacji.  

 4. 4.Licencja uprawnia do korzystania z Własnościowego Oprogramowania Usługodawcy na terenie Polski i zagranicą. 

 5. 5.Użytkownik nie ma prawa udzielania dalszych licencji do Własnościowego Oprogramowania. 

 

§ 6
Zastrzeżenia i odpowiedzialność

 1. 1.Treści (w tym w szczególności znaki towarowe lub inne oznaczenia odróżniające) zamieszczane w Aplikacji przez Usługodawcę stanowią przedmiot praw własności intelektualnej Usługodawcy lub innych podmiotów oraz podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku ze zm., ustawy prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 roku ze zm. oraz innych mających zastosowanie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Zabronione jest ich utrwalanie, kopiowanie lub rozpowszechnianie bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy lub innego uprawnionego podmiotu. 

 2. 2.Usługodawca nie udziela gwarancji na Aplikację. Nie ponosi również odpowiedzialności za przerwy lub zakłócenia w funkcjonowaniu Aplikacji będące poza kontrolą Usługodawcy, w szczególności: (i) jakiekolwiek przyczyny techniczne leżące po stronie Użytkownika, (ii) konserwacje Aplikacji, (iii) jakiekolwiek przyczyny leżące po stronie dostawców świadczących usługi na rzecz Usługodawcy lub Użytkownika, (iv) jakiekolwiek ataki komputerowe. 

 3. 3.W przypadku powzięcia wiadomości o przerwie lub zakłóceniu w działaniu Aplikacji Usługodawca niezwłocznie podejmie starania w celu przywrócenia ich pełnej funkcjonalności.   

 4. 4.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści dostarczane do Aplikacji przez Użytkowników. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia praw osób trzecich wynikające z takich treści. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Użytkownika o charakterze bezprawnym oraz podejmowane przez Użytkownika Działania Zabronione. 

 5. 5.Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia z kont wszystkich lub niektórych treści dostarczonych przez Użytkownika włącznie z usunięciem Konta Użytkownika, w przypadku, gdy ich dostarczanie jest niezgodne z Regulaminem. 

 6. 6.Zgodnie z art. 6 pkt 1) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku ze zm., Usługodawca zastrzega i informuje, że korzystanie przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną związane jest z zagrożeniami, mimo dołożenia przez Usługodawcę należytej staranności. Usługodawca identyfikuje następujące zagrożenia związane z działaniami osób trzecich: (i) możliwość działania tzw. złośliwego oprogramowania, (ii) możliwość przełamywania zabezpieczeń w celu uzyskania dostępu do Konta Użytkownika, w tym informacji poufnych, danych, podszycia się pod Użytkownika lub kradzież jego tożsamości, (iii) możliwość tzw. phishingu czyli podszywania się pod inną osobę lub podmiot w celu uzyskania dostępu do Loginu i Hasła, (iv) możliwość stosowania oprogramowania typu spyware polegającego m.in. na nielegalnym przechwytywaniu danych, (iv) możliwość naruszenia praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich poprzez kopiowanie i wykorzystywanie treści chronionych w tym wizerunku bez wiedzy i zgody uprawnionego, (v) możliwość otrzymywania tzw. spamu czyli niezamówionej informacji handlowej. 

 7. 7.Zgodnie z art. 6 pkt 2) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku ze zm., Usługodawca informuje o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzonych do systemu teleinformatycznego przez Usługodawcę, którym posługuje się Użytkownik w § 7 Regulaminu. 

 8. 8.Aplikacja nie stanowi zabezpieczenia antywłamaniowego ani antykradzieżowego, w związku z powyższym, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z uszkodzeniem lub włamaniem lub kradzieżą samochodu w którym zamontowane zostało urządzenie Voyager lub Ecan s7 połączone z Aplikacją.  

 9. 9.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług z przyczyn niezależnych od Usługodawcy lub leżących po stronie jakichkolwiek osób trzecich, w tym osób zaangażowanych w jakikolwiek sposób w tworzenie lub funkcjonowanie Systemu Lokalizacji, nawet, jeśli Usługodawca został poinformowany o możliwości powstania takiej szkody. 

 10. 10.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonania Usług jeżeli spowodowane to zostało: 

a)        działaniem siły wyższej, w szczególności powodzą, wiatrem lub ogniem,

b)        winą Użytkownika, nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień Umowy lub Regulaminu lub działaniem Użytkownika sprzecznym z prawem,

c)        działaniem lub zaniechaniem podjęcia działań przez jakiekolwiek osoby trzecie, za wyjątkiem §3 pkt4.,

d)        pogorszeniem jakości lub brakiem łączności telefonicznej lub ograniczeniami lub brakiem dostaw energii elektrycznej, nawet jeśli SOFTCOM został poinformowany o możliwości wystąpienia tych zdarzeń,

e)        innym zdarzeniem lub zdarzeniami pozostającymi poza kontrolą Usługodawcy, które powodują wyłączenie, ograniczenie lub zakłócenie funkcjonowania Systemu Lokalizacji, nawet jeśli Usługodawca został poinformowany o możliwości wystąpienia tego zdarzenia lub zdarzeń,

f)        zamieszkami, strajkami, wojną.

§ 7

Polityka prywatności

 1. 1.Polityka Prywatności reguluje zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz używania plików cookies.  

 2. 2.Administratorem danych osobowych jest: SOFTCOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Lisiej Górze przy ul. W. Witosa 64A, 33-140 Lisia Góra, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem 0000429357 w Sadzie  Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, NIP: 8733250010, REGON: 122633452, kapitał zakładowy: 349.100,00 złotych tel: 14 6210845, adres e-mail: endomoto@endomoto.com. 

 3. 3.Udostępnienie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, lecz może okazać się niezbędne w celu skorzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę na podstawie Regulaminu. 

 4. 4.Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w zakresie udostępnionym przez Użytkowników w jedynym lub w kilku celach wskazanych poniżej: (i) założenie Konta, pobranie Aplikacji i uzyskanie dostępu do Aplikacji, (ii) złożenie zamówienia na www.endomoto.com oraz obsługi zamówienia, (iii) realizacja płatności związanych ze złożonym zamówieniem, (iv) obsługa reklamacji, w tym komunikowania się z Użytkownikiem we wszelkich sprawach związanych z Aplikacją oraz Regulaminem, w tym prowadzenia komunikacji z Użytkownikiem, w szczególności odpowiedzi na pytania kierowane na adres poczty elektronicznej Usługodawcy, (v) świadczenia z należytą starannością usług drogą elektroniczną, (vi) obsługi konkursów, w tym wysyłania nagród, (vii) wysyłania informacji handlowej, w przypadku wyraźnej zgody Użytkownika, w zakresie i celu wyrażonym w takiej zgodzie.  

 5. 5.Usługodawca ma prawo udostępnić dane osobowe Użytkownika (który wyraził zgodę na przetwarzanie) takie jak imię i nazwisko, email oraz numer telefonu, na rzecz dealera samochodu, od którego pierwszy Użytkownik nabył samochód, celem prowadzenia przez dealera usług marketingowych takich jak: oferta ubezpieczeniowa, oferta przeglądu, oferta naprawy, oferta serwisu gwarancyjnego, oferta serwisu pogwarancyjnego. 

 6. 6.Usługodawca udostępnia dane osobowe Użytkownika (który wyraził zgodę na przetwarzanie) takie jak imię i nazwisko, email oraz numer telefonu, na rzecz podmiotów współpracujących z Usługodawcą w celach handlowych i marketingowych. 

 7. 7.Użytkownik ma prawo dostępu do danych osobowych, ich poprawienia oraz usunięcia, a także może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku ze zm. oraz w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku ze zm. W celu skorzystania z powyższych uprawnień Użytkownik powinien wysłać stosowną wiadomość do Usługodawcy na adres poczty elektronicznej endomoto@endomoto.com 

 8. 8.Usługodawca gromadzi również informacje o adresach IP Urządzeń mobilnych, które gromadzone są w logach systemowych serwera. Te informacje gromadzone są w celu zarządzania Aplikacją przez Usługodawcę, rozwiązywania problemów, weryfikacji zagrożeń bezpieczeństwa oraz w celach statystycznych (anonimowo). 

 9. 9.Usługodawca stosuje tzw. pliki cookies, które pozwalają Usługodawcy lepiej rozpoznać potrzeby i preferencje Użytkownika oraz tworzyć anonimowe statystyki w tym zakresie. Pliki cookies to dane informatyczne, które są zapisywane na Urządzeniu Użytkownika w czasie korzystania przez niego z Aplikacji i tam są przechowywane. 

 1. 11.Użytkownik może samodzielnie dokonać zmiany ustawień plików cookies w taki sposób, że przeglądarka będzie blokować ich zapisywanie lub informować o ich zamieszczeniu w Urządzeniu Użytkownika. W przypadku wyłączenia lub ograniczenia plików cookies dostęp do Aplikacji lub jego funkcjonalności może być ograniczony lub mniej komfortowy dla Użytkownika 

 2. 12.W celu zapewnienia bezpieczeństwa Usługodawca stosuje zabezpieczenia przed wirusami oraz tzw. złośliwym oprogramowaniem. W szczególności w celu zapewnienia bezpieczeństwa przesyłanych danych osobowych, Usługodawca stosuje bezpieczne połączenie szyfrowane. Dla bezpieczeństwa Użytkownik po zakończeniu korzystania z Aplikacji, powinien wylogować się poprzez naciśnięcie przycisku „Wyloguj”. Jednakże, po wylogowaniu się nie będą dostępne funkcje programu w szczególności usługa STRAŻNIK powiadamiająca m.in.: o próbie kradzieży, włamania itp.. 

 3. 13.Aplikacja korzysta z Google Analytics, aby śledzić anonimowe dane dotyczące korzystania z aplikacji. 

§ 8

Zmiany regulaminu

 1. 1.Regulamin jest dostępny dla Użytkowników również w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Ponadto, Użytkownik ma dostęp do historycznych wersji Regulaminu. 

 2. 2.Regulamin może podlegać zmianom na zasadach wskazanych poniżej: 

  1. 1.Zmiany do Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich ogłoszenia na stronie www.endomoto.com. 

  2. 2.W przypadku zmiany Regulaminu będą one miały zastosowanie do wszelkich spraw w nim uregulowanych od dnia ich wejścia w życie. 

 1. 2.Regulamin w zmienionej wersji podlega akceptacji przez Użytkownika. 

 

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. 1.Podstawowym środkiem komunikacji pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem we wszelkich sprawach związanych z Aplikacją jest sieć Internet oraz poczta elektroniczna. Ponadto, Usługodawca może komunikować się z Użytkownikami telefonicznie w przypadku przekazania przez Użytkownika numeru telefonu. W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości dotyczących Regulaminu, zasad korzystania z Aplikacji Użytkownicy mogą kierować na adres poczty elektronicznej: endomoto@endomoto.com lub pod numerem telefonu 14 6210845. Odpowiedzi lub wyjaśnienia będą udzielane wedle wskazania Użytkownika na adres poczty elektronicznej lub telefonicznie. 

 2. 2.Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku ze zm. 

 3. 3.W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.